ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തു സ്പേസ് അടിച്ചാൽ മലയാളത്തിലേക്ക് ആകുന്നതാണ്.(മൊബൈലിൽ എന്റർ അടിക്കണം)